Kim jest Homer twórczość. Kto to jest jest legendą. Najstarszy znany z imienia artysta europejski.

Kim był Homer co zrobił co to jest

Czy przydatne?

Biografia Homer

Kim był Homer: VIII w przed naszą erą Grecki epik, którego postać owiana jest legendą. Najstarszy znany z imienia artysta europejski. Najprawdopodobniej był ślepym wędrownym śpiewakiem (aojdem), pochodzącym z Azji Mniejszej. Uznawany za autora dwóch poematów epickich Iliady i Odysei, aczkolwiek już w II w. przed naszą erą, podobnie jak potem w XIX stuleciu podważano autorstwo epopei. Powstała hipoteza głosząca, iż utwory nie są dziełem jednego artysty, lecz zlepkiem ludowych pieśni, połączonych w całość. Spójność kompozycyjna obu arcydzieł przemawia jednak za tym, iż oba eposy mają tego samego autora. Za w najwyższym stopniu prawdopodobne uznano ostatecznie przypuszczenie, iż napisał je Homer, który korzystał przy tym z greckich pieśni heroicznych. Iliada, składająca się z 24 ksiąg, opisuje 50-dniowy epizod z dziesiątego roku wojny trojańskiej. Odyseja opowiada o przygodach króla Itaki, Odyseusza, który, prześladowany poprzez boga Posejdona, poprzez 10 lat błąka się po morzach, wracając do domu, do żony Penelopy. Własne utwory Homer pisał heksametrem daktylicznym, stosował tak zwany porównania homeryckie (jeden człon porównania był samodzielnym obrazem poetyckim). Jego dzieła stały się inspiracją dla wielu artystów, począwszy od Wergiliusza, który pod wpływem ich lektury napisał Eneidę

Autor i pisarz Homer co zrobił w Biografia pisarzy H .