Co to znaczy KANT IMMANUEL słownik. Biografia wKrólewcu (dzisiaj Kaliningrad) wPrusach Wschodnich.

Kant Immanuel co to jest

Czy przydatne?

Definicja Kant Immanuel

Co to jest KANT IMMANUEL: filozof niem.; artysta filozofii krytycznej. Urodził się wKrólewcu (dzisiaj Kaliningrad) wPrusach Wschodnich jako syn rymarza. ZKrólewcem, którego nigdy nie opuścił, powiązane było całe życie K., tutaj ukończył studia, początkowo pracował jako guwerner, w1755 r., po uzyskaniu tytułu licencjata, rozpoczął prowadzić wykłady na uniwersytecie, aw1770 objął katedrę logiki imetafizyki. Życie K. było tak groteskowo uporządkowane, że jedna zlegend głosi, iż mieszkańcy Królewca regulowali zegarki widząc filozofa udającego się na spacer. Początkowo K.zajmował się fizyką iastronomią, na przykład już w1755 r. przewidział istnienie planety Uran, odkrytej poprzez Herschela w1881r. Jego działalność filoz. dzieli się na dwa okresy: tak zwany przedkrytyczny ikrytyczny. Znaczny wpływ na ukształtowanie się filozofii K. wywarły dzieła D.Humea(krytyka przyczynowości) iJ.J. Rousseau (koncepcja moralności). K. za cel nadrzędny postawił sobie zbadanie podstaw miarodajności wszelkiej wiedzy, szczególnie zajmowała go wiedza spekulatywna - metafizyka, która kandydując do miana edukacji, powinna być poddana systematycznej analizie. Metafizyka narażona jest na sposobność błędów, wychodzi gdyż poza pole potencjalnego doświadczenia ibazującego na nim myślenia teoretycznego, astawiane poprzez nią pytania, mimo że dla jednostki są niezmiernie istotne, nie przynoszą pewnych odpowiedzi. Sformułowany poprzez K. pogląd, tak zwany idealizm transcendentalny (od z łaciny transcendentis = "wykraczający", od poznania ku uwarunkowaniom je umożliwiającym), głosił, że nie trzeba rozszerzać zakresu naszego poznania, lecz uświadomić sobie jego warunki. K. uważał, że poznanie jest możliwe dlatego, iż znany człowiekowi świat powstaje dzięki apriorycznym formom ikategoriom narzucanym poprzez umysł człowieka przedmiotom - zjawiskom istniejącym, a więc fenomenom i"rzeczom samym wsobie", niepoznawalnym, tak zwany noumenom. Pogląd ten to agnostycyzm (od gr. agnostos = nieznany). K. podzielił wiedzę na aprioryczną (od z łaciny zgóry, zzałożenia) - najwyżej poprzez niego cenioną, czerpiącą zmyślenia autonomicznego wobec doświadczenia, iaposterioryczną (od z łaciny znastępstwa) - bazującą na doświadczeniu. Poszukując kategorii iform apriorycznych, a więc uniwersalnych praw poznania zjawisk, K. wskazywał na: czas, przestrzeń, istnienie, przyczynę, jedność, wielość, przypadkowość, konieczność i tak dalej Poglądy etyczne K. były szczególnie rygorystyczne. Filozof był wyznawcą dobrowolnego podlegania prawu moralnemu wprowadzanemu poprzez rozum, a więc tak zwany imperatywowi kategorycznemu. Podstawą moralności jest wolna wola, zawsze absolutnie dobra, która bezwarunkowo akceptuje imperatyw kategoryczny, pozostaje znim wzgodzie albo wsprzeczności. Główne dzieła K.: Krytyka czystego rozumu (1781), Krytyka praktycznego rozumu (1788), Krytyka władzy sądzenia (1791), Prolegomena do wszelkiej przyszłej metafizyki, która będzie mogła wystąpić jako edukacja (1783), Uzasadnienie metafizyki moralności (1785). Filozofia K. spowodowała przełom wdotychczasowej myśli filoz., teoriach nauk., znacznie wpłynęła na stworzenie mechanizmów klasycznej filozofii niem. (J.G.Fichte, F.W.Schelling, G.W.Hegel)

Co to jest Kant Immanuel znaczenie w Słownik bohaterów K .